Reginalni simpozijum “Napredni pristupi vantelesnoj oplodnji” (Advanced approaches in vitro fertilization ) održan je u Ljubljani 7 – 8. novembra. Ispred naše bolnice učestvovali su prof. dr Vesna Kopitović, kao predavač, sa temom o PGT ( preimplantacioni genetski skrining ) “Preimplantation genetic testing for aneuploidy” i dr Stevan Milatović.

Kako doći do zdravog embriona preimplantacionim genetskim skriningom, koji je klinički, embriološko-laboratorijski, a koji genetski aspekt PGT-a su bile su teme ovog simpozijuma.

Za uspešno sprovođenje PGT procedure laboratorija mora imati besprekorne uslove za kulturu blastociste, kao i savršen sistem vitrifikacije, a napredak tehnologije obezbediće manje troškove, jedan je od zaključaka ovog skupa.

Iskustva vodećih evropskih centara za vantelesnu oplodnju sa kojima i naša bolnica sarađuje, načini na koje se primenjuje, kao i kadrovi i protokoli u primeni uz obezbeđivanje najviših standarda laboratorijskih uslova predstavljaju ključ uspeha koji povećava šansu za trudnoću.