Antimilerov hormon - AMH

Antimilerov hormon – AMH danas predstavlja jedan od osnovnih, najčešće korišćenih testova, odnosno pokazatelja ovarijalne rezerve.

U biološkom smislu, AMH je glikoprotein iz transformišući faktor rasta (TGF) beta superfamilije, i on se kod žena proizvodi isključivo u granuloza ćelijama preantralnih i manjih antralnih folikula. Gen za antimilerov hormon lociran je na 19 –om hromozomu.

AMH je od ranije poznat po svojoj ulozi u razvoju polnog (reproduktivnog) trakta kod muškaraca dok je njegova uloga kod žena manje poznata i predpostavlja se da on služi kao kontrolor preteranog folikularnog rasta, samim tim obavljajući ulogu “čuvara“ ovarijalne rezerve.

Prednosti ovog markera u odnosu na brojne druge su, između ostalog, i u tome što je njegova vrednost tokom celog ciklusa konstantna, i što gotovo nije podložan varijacijama pod uticajem gonadotropina i drugih faktora (preantralni i mali antralni folikuli su gonadotropin nezavisni).

Sve je više dokaza o njegovoj superiornosti kao prediktora ovarijalne rezerve, koji značajno bolje korelira sa smanjenjem ovarijalne rezerve i pula antralnih folikula u odnosu na druge markere

Trenutno dostupna 2 ultrasenzitivna testa ELISA testa za detekciju na bazi monoklonalnih antitela koji pokazuju diskutabilnu interpretaciju i ovo je najveći nedostatak testa. Naime dešava se u praksi da pacijenti sa malim vrednostima AMH pokažu odličan odgovor i obrnuto da pacijentki sa visokim vrednostima pokažu slab odgovor. Ipak upotrebom testova najnovije generacije većina anvedenih problema su prevaziđeni, i AMH danas u svetu predtsavlja zlatni standard u proceni ovarijalne rezerve, dofinisanju reproduktivnog potencijala, predikciji vremena menopauze i najbitnije predikcije ovarijalnog odgovora i šanse za trunoću u postupcima vantelesne oplodnje.

Kreiranje savremenog protokola stimulacije u postupku IVF danas se bazira pre svega na vrendostima AMH.

Direktna klinička upotreba AMH danas podrazumeva:

  • Praćenje ovarijalnog starenja
  • Test ovarijalne rezerve – marker prevremene ovarijalne insuficijencije.
  • Prediktor odgovora, uspeha i potrebne doze lekova u postupcima ART.
  • Prediktor dugoročne fertilnosti
  • Skrining i dijagnoza PCOS
  • Koliko žene mogu da odlažu reproduktivne planove
  • Oštećenje ovarijalnog tkiva nakon hiruškog zahvata
  • Prediktor nastupanja menopauze – jedinimarker koji longitudinalno pada tokom godina
  • Posebna uloga u onko fertilitetu (odluka koji pacijent ima šanse za prezervaciju fertiliteta)

Pored problema sa laboratorijskom interpretacijom rezultata, postoje i problem sa kliničkom inetrpretacijom i donošpenja koncenzusa o referntnim vrednostima.

Suština je u tome da što je manji nivo AMH, manja je i ovarijalna rezerva i obrnuto, ali ponekad su tanke granice između različitih kategorija tako da razlika u testu od svega 0,1, koja se kod svih ljudi vidi čak i da istog dana ponove test, može da svrsta pacijenta u drugu kategoriju.

Zbog praktične primene u svakodnevnom radu se rukovodimo sledećim kriterijumima.

Interpretacija rezultata Nivo AMH u krvi (ng/ml)
Visoke vrednosti (često PCOS) >4,0
Normalne vrednosti >1,5-4,0
Niske normalne vrednosti >1,0-1,5
Niske vrednosti >0,5-1,0
Ekstremno niske vrednosti <0,5

Godine i reproduktivna funkcija

Na žalost starija reproduktivna dob predstavlja danas najveći izazov i najveći problem...

pročitajte više

Testovi ovarijale rezerve

Testovi ovarijalne rezerve predstavljaju sve dijagnostičke procedure kojima se procenjuje...

pročitajte više

Antimilerov hormon - AMH

Antimilerov hormon – AMH danas predstavlja jedan od osnovnih, najčešće korišćenih testova...

pročitajte više

Broj antralnih folikula - AFC

Antralni folikuli predstavljaju male folikule u jajnicima promera od 2- mm koji se mogu detektovati transvaginalnim ultrazvukom...

pročitajte više

Smanjena ovarijalna rezerva

Iako neke žene imaju dugo očuvanu ovarijalnu rezervu (mada ni tu šanse za trudnoću nakon 40. godine...

pročitajte više

Finansiranje postupka IVF

Sopstveno finansiranje; Nacionalni program VTO; Crédit Agricole Srbija

pročitajte više

IVF

Ključ uspeha dakle leži u visokoj posvećenosti i stručnosti svih aktera tima za VTO

pročitajte više

Akcije i vesti

AKREDITACIJA SGB FERONA

pročitajte više

Kontakt

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti

pročitajte više