Etape u postupku VTO:


Stimulacija jajnika

Ovo predstavlja početak samog postupka u užem smislu te reči. Cilj ove prve faze, koja traje u proseku oko 10 dana, je da se primenom odgovarajućih lekova (pre svega hormonskim injekcijama) stimulišu jajnici žene kako bi se razvio optimalan broj folikula i dobio optimalan broj jajanih ćelija.

Lekar koji vodi postupak, na osnovu ženinih nalaza, bira šemu stimulacije za koju se očekuje da će dati najbolji odgovor. Na raspšolaganju sun am brojni protokoli od kojih su najpoznatiji duga šema sa GnRH agonistima i kratka šema sa GnRH antagonistima, kao i brojni modifikovani protokoli stimulacije, uz blažu stimulaciju ili čak sprovođenje postupka u spontanom ciklusu, bez hormonske stimulacije.

Treba napomenuti da ne postoji jedinstven recept za sve parove, već svaki par zaslužuje šemu dizajniranu za njih posebno i na osnovu njihovih karakteristika.

Iako su postupci sa blagom stimulacijom ponekad najbolja opcija, i veom asu popularni kod pacijenata, treba napomenuti da u većini slučajeva važi pravilo što više jajnih ćelija to veća šansa za uspeh a ovo se dobija jedino klasičnom ili konvencionalnom stimulacijom sa upotrbom hormonske stimulacije.

Dalji tok ove faze podrazumeva serijske preglede pacijentkinja počevši od petog dana primene terapije (najčešće na svaka 2 dana) gde se na osnovu ultrazvučnih pregleda i hormonskih analiza procenjuje odgovor jajnika, po potrebi koriguje terapija, i određuje moment za davanje finalne – stop doze leka kojom se izaziva finalno sazrevanje jajne ćelije. Ovaj moment proecnjuje lekar koji void postupak na osnovu brojnih parametara. Standardno je potrebno 3-4 pregleda u toku stimulacije.

Na žalost postoji opcija da se u ovoj fazi ciklus obustavi ukoliko ne dođe do adekvatnog odgovora, i da se sa novom stimulacijom započne, najčešće po drugačijem protokolu u nekom od narednih ciklusa.